Szkolenie kadry przedszkolnej

Czas trwania: czerwiec-grudzień 2013

1. Poziom podstawowy

Cykl trzech 3-dniowych szkoleń wraz z 1-dniowym warsztatem ewaluacyjnym dla 2 nauczycieli/ek z każdej placówki biorącej udział w projekcie.

Osoby uczestniczące: nauczyciele i nauczycielki z 24 przedszkoli partnerskich – łącznie 48 osób uczestniczących w 3 grupach szkoleniowych (3 grupy 16 osobowe).

Cykl szkoleniowy:

 1. Szkolenie weekendowe - treści i etyka edukacji globalnej.

  Celem warsztatów jest:

  • zapoznanie osób uczestniczących z zagadnieniami edukacji globalnej i sposobami jej realizacji w Polsce,
  • przepracowanie treści i znaczenia Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa,
  • refleksja nad własnymi postawami i motywacją do wdrażania EG w pracy z dziećmi.

  Szkolenie skoncentrowane będzie na wiedzy i pracy na własnych postawach w zakresie tematycznym edukacji globalnej. Zgodnie z ustaleniami z dyrektorkami placówek partnerskich w poszczególne bloki będą wplatane także małe formy aktywizujące (krótkie gry, zabawy, rozgrzewacze osadzone w kontekstach kulturowych krajów globalnego Południa), które mogą być od razu wykorzystane w pracy z dziećmi.

 2. Szkolenie weekendowe - Metody edukacji globalnej w pracy przedszkolnej z dziećmi 3-6 lat

  Celem warsztatów jest:

  • dostarczenie osobom uczestniczącym narzędzi (metod, scenariuszy zajęć) do realizowania działań edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej,
  • pokazanie praktyk EG poprzez grę i zabawę poprzez doświadczanie ich na sobie przez osoby uczestniczące i krytyczna analiza metod (szans, zagrożeń, możliwych modyfikacji) z metapoziomu przy wsparciu metodyka,
  • zainspirowanie do wypracowania własnych metod do stosowania w pracy z dziećmi – stworzenie zespołów roboczych,
  • pogłębiona refleksja nad doborem metod i wytycznymi Kodeksu w tworzeniu scenariuszy.

  W ramach szkolenia zostaną przećwiczone oraz omówione wybrane formy dydaktyczne w formie laboratorium metod. Forma zajęć, w której uczestnicy na sobie testują metody, z których będą mogli korzystać w realizowanych przez siebie działaniach, dzielenie się doświadczeniem w ich stosowaniu przez ekspertów oraz wspólna analiza prowadzona z metodyczką edukacji przedszkolnej pozwala na uzyskanie pełniejszego efektu multiplikacji oraz zminimalizowanie błędów metodycznych, jakie mogą się pojawić przy pierwszorazowym stosowaniu metody. Każda osoba uczestnicząca otrzyma przygotowane opisy metod oraz materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z dziećmi w przedszkolach oraz dzielenia się ze współpracowniczkami/kami.

  Pomiędzy 2 a 3 szkoleniem osoby uczestniczące będą pracowały nad własnymi scenariuszami zajęć. Planuje się, że zajęcia te zostaną skonsultowane metodycznie i tematycznie – każdy zespół roboczy będzie miał możliwość spotkania coachingowego. Metody te przed III szkoleniem zostaną przećwiczone z dziećmi w grupach przedszkolnych. Metody zostaną opisane w ustandaryzowany sposób jako scenariusze zajęć, wg wytycznych zespołu trenerskiego i metodyczki.

 3. Szkolenie weekendowe - Edukacji globalna w przedszkolu: trening zadaniowy.

  Celem warsztatów jest:

  • wzmocnienie kompetencji osób uczestniczących w kreowaniu, prowadzeniu i ocenie metod edukacji globalnej w pracy z dziećmi,
  • wyposażenie osób uczestniczących w narzędzia ewaluacji pracy metodycznej z zakresu edukacji globalnej,
  • poszerzenie wachlarza metod poprzez dzielenie się doświadczeniem,
  • przygotowanie do realizacji Tygodnia Edukacji Globalnej w szkołach.

  W ramach szkolenia osoby uczestniczące prezentować będą i ewaluować wypracowane przez siebie metody szkoleniowe – przy wsparciu metodyczki oraz zespołu trenerskiego. Przepracowane zostaną wytyczne opracowania metod do publikacji oraz przeprowadzony zostanie coaching działań planowanych na realizację TEG w przedszkolach.

  Komponentem cyklu szkoleniowego będzie realizacja zajęć w przedszkolach z wykorzystaniem nowych metod (październik – grudzień 2013 i później po zakończeniu projektu).

  Po szkoleniu nauczycielki będą miały cały wachlarz metod (sprawdzonych i nowych), które sukcesywnie będą wprowadzały do zajęć przedszkolnych. W realizacji tych działań nauczyciele/ki biorące udział w szkoleniach będą mogły wprowadzić pomoce dydaktyczne, zabawki i materiały do zajęć przygotowane przez organizatorów oraz korzystać z narzędzi dostępnych on-line.

  Nauczycielki i nauczyciele będą prowadzić dziennik Edukacji Globalnej, w którym będą zapisywać swoje spostrzeżenia nt. metod, reakcji dzieci na poszczególne metody oraz swoje refleksje co do skuteczności metod. Równolegle prowadzone będą przygotowania do Tygodnia Edukacji Globalnej.

2. Poziom zaawansowany

3-dniowe szkolenie i proces grupowy pracy nad jakością edukacji globalnej wraz z 1-dniowym warsztatem ewaluacyjnym dla 2 nauczycieli/ek z każdej placówki biorącej udział w projekcie w 2012 roku.

Czas trwania: czerwiec-grudzień 2013
3-dniowe szkolenie: Treści i jakość edukacji globalnej w nauczaniu przedszkolnym – szkolenie zaawansowane

Celem warsztatów jest:

 • wzmocnienie potencjału liderek wprowadzania edukacji globalnej w edukacji przedszkolnej,
 • przepracowanie nowych obszarów tematycznych i dostarczenie wiedzy i umiejętności do ich rozwijania we własnej pracy,
 • podniesienie jakości metod edukacji globalnej,
 • ewaluacja doświadczeń, zebranie dobrych praktyk i wypracowanie wytycznych dla grupy podstawowej.