Szkolenia kadry przedszkolnej w 2014

To już trzeci rok realizacji projektu, zaczęliśmy go więc od podsumowania dwóch poprzednich edycji i w luty 2014 przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród uczestniczek obu poprzednich edycji, które wykazało, że w projekcie udało się osiągnąć jego długofalowe oddziaływanie:

             58% placówek przedszkolnych wpisało realizację EG w swoje plany roczne (a 5% w plany 5-letnie),

             100% nauczycielek deklaruje kontynuację wprowadzania elementów EG w codziennych zajęciach przedszkolnych,

             95% placówek deklaruje kontynuację obchodów TEG w kolejnych latach,

Dodatkowo badanie wykazało, że 100% uczestniczek z poprzednich edycji widzi potrzebę ciągłego dokształcania kadry w zakresie EG w swoich placówkach:

             58% na poziomie podstawowym,

             84% na zaawansowanym

             26% na poziomie zaawansowanym rozszerzonym.

Podjęliśmy więc intensywną pracę nad

             jakością metod edukacji globalnej skierowanej do dzieci w niektórych trudnych tematach w sposób pogłębiony (Prawa Człowieka i Prawa Dziecka, zrównoważony rozwój, Edukacja Pokojowa i tożsamość kulturowa)

             rozwijaniem materiałów metodycznych i materiałów wizualnych zbudowanych zgodnie z Kodeksem w sprawie obrazów i przesłań, których ciągle jest zbyt mało.

             docieraniem do nowych środowisk i nowych placówek przedszkolnych - jak pokazuje mapa działań EG na poziomie przedszkolnym jest to ciągle działanie o charakterze wyspowym nie docierające do wszystkich regionów Polski – mamy więc ambicję zmienić tę sytuację.

Tegoroczna edycja projektu dzięki możliwości planowania średnioterminowego obejmującego 2 lata projektu – 2014 i 2015 pozwoli nam objąć szkoleniem i wsparciem kolejne przedszkola na terenie Wrocławia, rozszerzyć zasięg oddziaływania na Kotlinę Kłodzką, gdzie oferta tego typu pracy jest bardzo ograniczona oraz rozszerzyć zasięg projektu na inne miasta Polski, gdzie nie ma jeszcze organizacji oferujących pomoc we wprowadzaniu EG do przedszkoli – takich jak Kalisz, Kraków i gmina Warszawa Zachodnia. Kontynuujemy też współpracę z częścią ubiegłorocznych beneficjentów na poziomie zaawansowanym i rozszerzonym.

Nowe elementy pojawiające się na poziomie podstawowym w 2014 roku to dodatkowe, czwarte szkolenie. Jest to moduł przygotowujący do zmiany postaw nauczycielek na modelowanie w pracy swoim zachowaniem zachowań dzieci zgodnie z horyzontalnymi wymiarami EG. Jest to blok zawierający następujące elementy: umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania; nawiązywania efektywnej współpracy w grupie mieszanej oraz współpracy z dzieckiem, współpraca jako cel i metoda; praca z dzieckiem w duchu edukacji pokojowej czyli rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć; radzenia sobie z trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka/dziecka; pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka,

Na poziomie zaawansowanym zdecydowaliśmy się w 2014 roku na nowy sposób pogłębiania treści edukacji globalnej i ich przekładania na metody dostosowane do wieku dzieci przedszkolnych w ramach nowego modelu warsztatów, podczas których cały czas poświęcany jest jednemu ważnemu i trudnemu tematowi. Każde ze szkoleń jest skoncentrowane na pogłębieniu komponentów horyzontalnych EG – wybrane zostały obszary, które określiliśmy jako kluczowe w edukacji globalnej dzieci przedszkolnych. Na 2014 rok wybrałyśmy Ochronę Praw Człowieka i Edukację Pokojową. Szkolenia są realizowane według schematu:

1.            Praca na własnym doświadczeniu: zwiększenie wiedzy, umiejętności, zdefiniowanie postaw osobistych nauczycielek w zakresie tematycznym szkolenia

2.            Refleksja nad sposobami pracy z dziećmi przedszkolnymi w tym obszarze – dobre praktyki i rekomendacje

3.            Praca w międzyprzedszkolnych zespołach nad wypracowaniem nowych metod

4.            Prezentacja i pogłębiona analiza metod w procesie grupowym

Działanie to zawiera także nadzór merytoryczny nad redakcją nowych scenariuszy (przed umieszczeniem ich na stronie), dalszą pracę osób uczestniczących z dziećmi, realizację TEG w placówkach według planów własnych nauczycielek.